BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9617/BTC-TCHQ
V/v phân loại mặt hàng Modul LED (3 màu cơ bản RGB)

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công ty CP thương mại và dịch vụ Cát Tường;
(số 14, ngõ 310, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội)
- Công ty TNHH Điện tử, Tin học Việt Thành;
(số 196 A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
- Công ty TNHH Thương mại Điện tử Hải Long;
(Số 50, ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)
- Công ty Cổ phần Giải pháp Điện tử thông tin.
(Số 163A đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời kiến nghị về phân loại mặt hàng Modul LED (3màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương ) cấu tạo từ nhiều LED + IC + linh kiệnđiện từ có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết nối với các nguồn tín hiệu thíchhợp của các doanh nghiệp: Công ty CP thương mại và dịch vụ Cát Tường, Công tyTNHH Điện tử, Tin học Việt Thành, Công ty TNHH Thương mại Điện tử Hải Long vàCông ty Cổ phần Giải pháp Điện tử thông tin, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loạihàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng,kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công thương và Bộ Khoa học vàCông nghệ về cấu tạo, công dụng, chức năng của mặt hàng Modul LED 3 màu cơ bản:đỏ, xanh lá, xanh dương:

Mặt hàng modul LED (3 màu cơ bản RGB) cấu tạo từnhiều LED + IC + linh kiện điện tử có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết nốivới các nguồn tín hiệu thích hợp được xác định là màn hiển thị (màn hình), nếulà loại không thể hoạt động độc lập nếu không kết nối với thiết bị xử lý tựđộng, phù hợp phân loại vào Nhóm 85.28: “Màn hình và máy chiếu, không gắnvới máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặckhông gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanhhoặc hình ảnh”, phân nhóm 1 gạch: “- Màn hình khác”, phân nhóm8528.51: “- - Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệuthuộc nhóm 84.71”, mã số 8528.51.20: “- - - Loại khác, màu”

Bộ Tài chính có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố và các Công ty được biết, phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Bộ Công thương (để biết);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (đ/b);
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái