BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9618/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc lô hàng của Công ty Marchand SLR

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố HảiPhòng.

Tổng cục Hải quannhận được công hàm số 631 ngày 14/07/2014 và công hàm số 663 ngày 25/07/2014của Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội đề nghị giúp đỡ Công ty Marchand SLR xử lýđối với lô hàng gồm 05 container hàng là vỏ xúc xích bằng ruột lợn của Công ty,lô hàng được chuyển về cảng Hải Phòng theo vận đơn số CNDHPH 107982. Trên cơ sởbáo cáo của Cục Hải quan TP Hải phòng tại công vănsố 5889/HQHP-GSQL ngày 31/7/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng thực hiện giám sát để Công ty Marchand SLR nhận lại lôhàng trên và đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 120 ngày kể từ ngàyhàng đến cửa khẩu.

Đối với các phí lưu giữ kho bãi, phí làm thủ tụcnhận hàng và xuất hàng, các lệ phí và chi phí liên quan khác không thuộc thẩmquyền giải quyết của cơ quan Hải quan, đề nghị hướng dẫn Công ty Marchand SLRliên hệ với doanh nghiệp kinh doanh cảng để được hướng dẫn, giải quyết.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội
(thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh