BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 962/BXD-QLN
V/v: Trả lời Công văn số 1665/UBND-XDCB ngày 08/5/2006 của UBND TP Cần Thơ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng đó nhận được Công văn số 1665/UBND-XDCB ngày 08/5/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ v/v xin chủ trương sử dụng số lô nền còn lại trong cụm tuyến dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ, quận Cái Răng, thành phố Cần thơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg ngày 06/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2005 thì việc đầu tư tôn nền các cụm tuyến dân cư nhằm mục đích giải quyết nền nhà ở cho các hộ dân vùng ngập lũ phải di dời vào ở trong các cụm, tuyến dân cư. Các hộ dân được xét duyệt mua trả chậm nền nhà ở trong cụm, tuyến dân cư phải bảo đảm đúng đối tượng theo quy định.

Tại Quyết định 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long quy định không sử dụng cụm, tuyến dân cư làm nơi tái định cư cho các đối tượng bị giải toả thuộc các chương trình, dự án khác của địa phương.

2. Trong trường hợp cụm, tuyến dân cư đó hoàn thành tôn nền và đó bố trí hết các hộ dân theo đúng đối tượng quy định vào ở nhưng vẫn còn thừa nền thì UBND Thành phố cần có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép bố trí các đối tượng khác vào ở trên nguyên tắc bán đấu giá nền nhà. Số tiền thu được từ việc bán đấu giá nền nói trên phải hoàn trả tương ứng với số tiền vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển sử dụng để đầu tư tôn nền. Số còn lại phải được sử dụng vào đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư khác của Thành phố theo quy định của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính