TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam.
(Đ/c: D10/89Q Quốc lộ 1A, Tân Tạo, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản sốPYV 0815/XNK ngày 04/8/2015 của Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam đề nghị hướng dẫnthủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Căn cứ quy địnhtại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt độngđại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì máy vi tính,máy tính xách tay mới 100% không phải xin giấy phép nhập khẩu.

2. Hàng hóa đãnhập khẩu theo loại hình ưu đãi đầu tư miễn thuế được thanh lý nếu đáp ứng cácđiều kiện quy định tại điểm 4 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), về thủ tục thanh lý, thay đổi mụcđích sử dụng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp bị thất lạc chứng từ, tờ khai thìCông ty có thể đề nghị sao lưu tờ khai hải quan nhập khẩu (bản lưu của cơ quanhải quan) tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu.

3. Việc dán nhãnnăng lượng được quy định cụ thể tại Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/4/2012của Bộ Công Thương, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện. Trường hợp vướng mắcvề thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng, đề nghị Công ty phản ánh với Bộ CôngThương để được hướng dẫn, xử lý.

Cục Giám sát quảnlý về hải quan trả lời để Công ty được biết./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ2 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha