TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/GSQL-GQ3
V/v xuất khẩu, nhập khẩu Pin đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH GE Việt Nam.
(Đ/c: Phòng V1505-V1508 Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 225/CV-GEVN /2014 ngày 22/05/2014 củaCông ty TNHH GE Việt Nam về việc giấy phép xuất khẩu pin durathon đã quasử dụng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1,Điều 2 Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quyđịnh về thu hồi vàxử lý sản phẩm thải bỏthì sản phẩm thải bỏ là sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải rasau quá trình sử dụng.

- Căn cứ Phụ lục C(Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chấtthải nguy hại) ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì mặt hàng Pin thải thuộc danh mục của Phụlục C này và việc xuất, nhập khẩu phải thực hiện theo quy định của Công ướcBasel và Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT nêu trên.

Do vậy, đề nghịCông ty liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương (Cục Xuất nhậpkhẩu) để được hướng dẫn cụ thể về nội dung vướng mắc tại công văn số225/CV-GEVN /2014 nêu trên theo thẩm quyền; trên cơ sở ý kiến của Bộ có liên quan,Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha