BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/LĐTBXH-KHTC
V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Tổng cục Dạy nghề;
- Cục Việc làm;
- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Cục An toàn lao động;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
- Cục Phòng chống tệ nạn xã hội;
- Cục Người có công;
- Vụ Tổ chức cán bộ.

Thực hiện Nghị định s16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

Ngày 15/5/2015, Bộ đã có Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 773/QĐ-LĐTBXH ngày 08/6/2015 Điều chỉnh, bổ sung một số Điều củaQuyết địnhsố 633/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2015 và Quyết định số 1641/QĐ-LĐTBXH ngày 10/11/2015về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó phân công trách nhiệm cho các đơn vị triển khai các nội dung công việc theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều nội dung đã phân công nhưng các đơn vị chưa hoàn thành theo thời gian quy định.

Đtiếp tục triển khai các nội dung công việc theo phân công nhiệm vụ tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg Bộ yêu cầu Thủ trưởng cácđơn vị:

1. Tập trung chỉ đạo các bộ phn chuyên môn xây dựng, hoàn thiện trình Bộ đối với các nội dung công việc đã phân công tại Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 773/QĐ-LĐTBXH; đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng phụ trách trước khi trình Bộ phê duyệt.

2. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 25) báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP vàQuyết định số 695/QĐ-TTg theo yêu cầu của các cơ quan chức năng theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lãnh đạo Bộ (đ
b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng