TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 962/TCHQ-KTTT
V/v: Giãn thời hạn nộp thuế đối với loại hình NSXXK

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Nghệ An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 59/HQNA-NV ngày 18/1/2006 của Cục Hải quan Nghệ An về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu bao bì Kraft của Tờ khai số 27/NSXXK /HQV ngày 04/4/2005 dùng để đóng gói chè xuất khẩu của Công ty Đầu tư phát triển chè Nghệ An. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2.1.1, khoản 2.2.1, mục III, phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Trường hợp nhập khẩu bao bì Kraft để đóng gói chè xuất khẩu không phải do chu kỳ sản xuất nên không áp dụng được quy định dài hơn 9 tháng; Tuy nhiên, nếu Công ty có khó khăn về tình hình tài chính, mùa vụ, khí hậu ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu thì yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An kiểm tra thực tế việc sử dụng số hàng đã nhập khẩu tại doanh nghiệp (kiểm tra số hàng đã nhập, xuất, số hàng còn tồn đọng, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích) để xử lý theo quy định tại khoản 1, 2, và 3, mục I, Phần B “Giãn nợ (chậm nộp) thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước” của Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên. Trường hợp vượt thẩm quyền nhưng doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện và có đủ thủ tục hồ sơ theo quy định thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính quyết định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Nghệ An được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An