BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------
Số: 962/TCT-CS
V/v: miễn, giảm tiền thuê đất.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 627/CT-THNVDT ngày 26/01/2011 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc miễn tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 9, Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 của Chính phủ về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai:
“3. Tổ chức kinh tế sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh”.
- Căn cứ quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần I, Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước:
“Các đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (gọi chung là Nghị định số 04/2000/NĐ-CP), (Phụ lục I kèm theo Thông tư này), phải nộp tiền thuê đất trên toàn bộ diện tích đất thuê”.
- Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định
+ Tại Khoản 2, Điều 13 quy định:
“2. Trong trường hợp đất thuê, mặt nước thuê thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì chỉ được hưởng miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước; trường hợp được hưởng nhiều mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất.
+ Tại Khoản 8, Điều 14 quy định:

>> Xem thêm:  Sinh viên Đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Bị cận có được hoãn nhập ngũ ?

“8. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.
+ Tại Khoản 1, Điều 15 quy định:
“ Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:
1. Thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với hợp tác xã được giảm 50% tiền thuê đất”.
- Căn cứ quy định tại Điều 1, Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 về miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng:
“Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã được Nhà nước cho thuê đất để kinh doanh vận tải hành khách công cộng tại các quận, thành phố, thị xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với diện tích đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.
Đối với diện tích đất không sử dụng vào mục đích nêu trên (nếu có) phải nộp tiền thuê đất theo quy định hiện hành”.
Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo thì Xí nghiệp vận tải Thành Công được thành phố Buôn Ma Thuột giao cho xây dựng và quản lý khai thác sử dụng bến xe nội tỉnh số 72 Ngô Gia Tự, thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 7/10/2004 nên phải nộp tiền thuê đất như sau:
- Kể từ ngày 7/10/2004 đến trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Xí nghiệp phải kê khai nộp tiền thuê đất theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính.
- Kể từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến ngày 14/6/2009, Xí nghiệp phải kê khai nộp tiền thuê đất và được giảm 50% số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ.

>> Xem thêm:  Anh trai là thượng úy thì có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Sinh viên có phải nhập ngũ ?

- Kể từ ngày 15/6/2009, nếu Xí nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng thì được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC), Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Quản lý Công sản;
- Xí nghiệp vận tải Thành Công (A14, Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk);
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Bố mẹ bị ung thư nặng con được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?