BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9620/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu AK cấp sau

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH SX-TM-DV HiệpLực.
(Đ/c: số 42, ngõ 191 Minh Khai, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 05/CV-HL đề ngày 04/7/2014 của Công tynêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK cấp sau, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Điều 7, Phụ lục V,Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 8/1/2007 quy định về C/O cấp sau. Trong khuônkhổ cuộc họp Nhóm quy tắc xuất xứ để thực hiện Hiệp định thương mại tự doAKFTA, các nước đã thống nhất kể từ ngày 01/01/2014, trong trường hợp ngoại lệkhi C/O không đượccấp trước hoặc vàothời điểm hàng lên tàu hoặc một thời gian ngắn sau đó nhưng không quá 03 ngàylàm việc kể từ ngày giao hàng do vô ý sai sót hoặc có lý do xác đáng, C/O cóthể được cấp sau nhưng không quá 01 năm kể từ ngày giao hàng và phải mang dòngchữ "issued retroactively"

Theo đó, C/O đượccấp trong thời gian 03 ngày làm việc, không kể ngày thứ bảy, chủ nhật kể từngày giao hàng thì không phải mang dòng chữ "issued retroactively".Đối với C/O mẫu AK số 035-14-00082, ngày xuất khẩu 18/6/2014, 3 ngày làm việctính từ ngày 18/6 nên C/O được cấp từ ngày 23/6/2014 phải mang dòng chữ"issued retroactively". Tuy nhiên, đối với C/O mẫu AK, cơ quan hảiquan có thể kiểm tra tính hợp lệ của C/O và độ chính xác các thông tin khai báotrên C/O trên trang website của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu AK của HànQuốc. Do vậy, trường hợp các thông tin khai báo trên C/O và trên cơ sở dữ liệucủa Hàn Quốc phù hợp và không có nghi ngờ về xuất xứ lô hàng, thì C/O mẫu AKnày vẫn được chấp nhận.

Đề nghị Công tyliên hệ với Cục Hải quan Tp Hải Phòng để được kiểm tra và hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh