BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9621/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Mirae.
(đ/c: tầng 3 số 76 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh)

Trả lời công vănsố 12/7/CV-CT ngày 12/07/2014 của Công ty TNHHXâydựng Mirae về việc hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa xuất vàodoanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa vàoxây dựng công trình cho DNCX

1.1. Đăng ký danhmục hàng hóa

Doanh nghiệp chếxuất có văn bản đề nghị nhập khẩu hànghóa tạo tài sản cố định kèm theo Danh mục hàng hóa (chi tiết tên hàng, lượnghàng, chủng loại) gửi cơ quan hải quan để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định.Việc đăng ký danh mục được thực hiện trước khi nhập khẩu hàng hóa.

Các nhà thầuchính, nhà thầu phụ sử dụng danh mục do doanh nghiệp chế xuất đã đăng ký với Cơquan hải quan để nhập khẩu hàng hóa.

1.2. Thủ tục hảiquan

Nơi mở tờ khai hảiquan: tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX.

Thủ tục hải quanthực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính, hồ sơ hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC dẫn trên, trong đó các nhà thầu phải xuấttrình thêm giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu theo quy định tại điểme.8 khoản này.

Nhà thầu chính,nhà thầu phụ được đứng tên trên tờ khai để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hànghóa từ nước ngoài vào thực hiện hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất vàhàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải được vận chuyển thẳng đến nơi xây dựngnhà máy của doanh nghiệp chế xuất, không được nhập khẩu vào nội địa; các nhàthầu phụ không phải làm thủ tục hải quan tái xuất vào doanh nghiệp chế xuất chochủ đầu tư là doanh nghiệp chế xuất.

Cơ quan hải quanquản lý DNCX có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóacủa chủ đầu tư và các nhà thầu chính, nhà thầu phụ theo đúng quy định của pháp luật.

1.3. Quyết toánhàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình của DNCX

Sau khi kết thúccông trình xây dựng, doanh nghiệp chế xuất phải thực hiện báo cáo quyết toánđối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình với cơ quan hải quan theo quyđịnh tại khoản 6 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC .

2. Đối với hàng hóa có nguồn gốc nội địa đưa vào doanhnghiệp chế xuất để thực hiện hoạt động xây dựng

Thủ tục hải quanthực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 164/2013/NĐ-CP ngày12/11/2013 của Chính phủ, theo đó: "doanh nghiệp chế xuất, người bán hàngcho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tụcxuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm,lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

Trường hợp doanhnghiệp lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan thì thực hiện theo hướng dẫn tạiđiểm 1 công văn này.

Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty biết, liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướngdẫn thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh