BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 9622/TCHQ-PC
V/v niêm yết công khai TTHC

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổngcục Hải quan.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính(TTHC) phải được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giảiquyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Ngày 30/7/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1842/QĐ-BTC công bố 27 TTHC mới; 137 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 12 TTHC bị hủybỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài chính.

Để thực hiện niêm yết công khai TTHC theo quy định, Tổng cụcHải quan hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Thực hiện việc niêm yết công khai TTHC theo hướng dẫn tạiĐiều 10 Quy chế kiểm soát TTHC lĩnh vực hải quan (ban hành kèm Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

2. Các đơn vị thực hiện khai thác thông tin chi tiết TTHC lĩnhvực hải quan (ban hành theo Quyết định số 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014) tại địachỉ máy chủ \\192.40.1.3\TTHC.

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc,đề nghị các đơn vị báo cáo Tổng cục (liên hệ theo số điện thoại: 04.39440833,máy lẻ: 8429 hoặc di động: 0912.955262) để có hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (thay b/c);
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh