ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9623/UBND-CT
V/v: chấp thuận cho phép triển khai việc thành lập, mở rộng các CCN trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Công Thương.
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Căn cứ các công văn: số 5949/VPCP-KTN về việc phê duyệt kếtquả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp của 26 tỉnh/thành phố (đợt 2) ngày05/8/2014 của Văn phòng Chính phủ; số 9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ CôngThương về việc thỏa thuận quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bànThành phố Hà Nội đến năm 2020; số 5174/VP-CT ngày 13/8/2014 của Văn phòng UBNDThành phố về việc thực hiện chỉ đạo kết quả rà soát cụm công nghiệp;

Để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh,đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế, xét Công văn số 4785/SCT-TTCN &LN ngày 07/11/2014 của Sở Công Thương về việc kiến nghị chophép triển khai việc thành lập, mở rộng các cụm công nghiệp trên địa bàn Thànhphố Hà Nội.

Về vấn đề trên, UBNDThành phố Hà Nội có ý kiến chỉ đạo như sau:

Cho phép triển khai việc thành lập, mở rộng các cụm côngnghiệp theo các công văn: số 5949/VPCP-KTN ngày 05/8/2014 của Văn phòng Chínhphủ; số 9036/BCT-CNĐP ngày 16/9/2014 của Bộ Công Thương.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phốihợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức thực hiệnđúng nội dung tại các công văn trên và các quy định pháp luật hiện hành.

UBND Thành phố yêu cầu sở, ban, ngành liên quan và UBNDcác quận, huyện, thị xã thực hiện đúng quyđịnh tại Quy chế quản lý CCN ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - PCT UBND TP;
- Các sở: QHKT, KH&ĐT, TNMT, XD, GTVT, KHCN, TC;
- CVP, PCVP Lý Văn Giao;
- Các phòng: CT, TH;
- Lưu: VT, CTt.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn