BỘ Y TẾ
-------
Số: 9624/BYT-BM-TE
V/v:Triển khai một số nội dung nhằm hạn chế việc buôn bán trẻ sơ sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Trong thời gian vừa qua, tại một số cơ sở y tế tỉnh, thành phố đã xảy ra việc kẻ xấu trà trộn vào các cơ sở y tế dùng các thủ đoạn để bắt cóc trẻ sơ sinh với nhiều mục đích khác nhau trong đó có việc buôn bán trẻ sơ sinh. Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở y tế, an toàn cho trẻ sơ sinh và đảm bảo sức khỏe cho bà mẹ, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em kính đề nghị các Sở Y tế nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở y tế trên địa bàn để chấn chỉnh việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế bệnh viện.
2. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong các cơ sở y tế, theo dõi, phát hiện để phối hợp xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến trẻ sơ sinh trong các cơ sở y tế.
3. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, thông tin về âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu để sản phụ và người nhà của sản phụ nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phối hợp đấu tranh trấn áp tội phạm.
Đề nghị các Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp trên, trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) để có biện pháp xử lý.
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- Cục Quản lý khám, chữa bệnh (để phối hợp);
- Vụ Truyền thông thi đua khen thưởng (để phối hợp);
- Báo Sức khỏe & Đời sống;
- Báo Gia đình & xã hội;
- TT Truyền thông-GDSK;
- Lưu: VT, BM-TE.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM
Lưu Thị Hồng