BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9628/TCHQ-QLRR V/v hướng dẫn thực hiện công văn 12485/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để xử lý vướng mắc trong việc thực hiện điểm 1 công văn số12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc xác định đối tượng doanhnghiệp áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhằm phát hiện,ngăn ngừa gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu;trong khi chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan tạmthời hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

1. Về xây dựng danh sách doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp kiểm trathực tế hàng hóa:

a) Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu hàng hóa tạicác cửa khẩu biên giới đất liền thuộc địa bàn quản lý của đơn vị, các Cục Hảiquan tỉnh, thành phố lập danh sách doanh nghiệp có rủi ro cao về xuất khẩu nhằmgian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, bao gồm các doanh nghiệp thuộc một trongba nhóm sau:

(i) Là doanh nghiệp thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí:

- Có thời gian thành lập từ 24 tháng trở xuống tính đến ngày xác lậpdanh sách, căn cứ vào thông tin “Ngày cấp đăng ký kinh doanh lần đầu” tại hồ sơdoanh nghiệp trên Hệ thống Quản lý rủi ro;

- Không trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu; và có quy mô kinh doanhbình quân năm cao gấp 5 lần trở lên so với vốn chủ sở hữu, căn cứ vào văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế trực tiếpquản lý doanh nghiệp;

- Không có cơ sở vật chất là nhà máy, xưởng sản xuất, căn cứ vào thôngtin cam kết về cơ sở sản xuất, theo mẫu số 18/CSSX-SXXK /2013 quy định tại Phụlục III Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, và kết quảkiểm tra cơ sở sản xuất, đã được cập nhật vào hồ sơ doanh nghiệp trênHệ thống Quản lý rủi ro; Không có cơ sở vậtchất là kho hàng, căn cứ vào “thông tin kho chứa hàng” được thu thập và cậpnhật vào hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống Quản lý rủi ro; Không có cơ sở vậtchất là phương tiện vận tải, hệ thống cửa hàng, căn cứ vào thông tin do Cục Hảiquan trực tiếp tổ chức thu thập; hoặc

- Cơ sở vật chất không tương ứng với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, căncứ vào kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp, đã được thu thập vàcập nhật vào hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống Quản lý rủi ro.

(ii) Là doanh nghiệp thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí:

- Nhận thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua nước ngoài mở tại ngânhàng thương mại Việt Nam, căn cứ thông tin giao dịch thanh toán tại văn bản xácnhận của ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thanh toán cho doanh nghiệp;

- Hàng hóa xuất khẩu thuộc loại có rủi ro, do Cục Hải quan tự xây dựngtheo các nguyên tắc và phương pháp quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 21 Thông tư 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính.

(iii) Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hải quan, theo kết quả phântích của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

b) Đối với các doanh nghiệp lần đầu xuất khẩu hàng hóa tại Chi cục Hảiquan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan, ngay sau khi doanh nghiệp hoànthành thủ tục hải quan của tờ khai hải quan xuất khẩu đầu tiên, Cục Hải quanphải tổ chức thu thập, cập nhật đầy đủ thông tin vào hệ thống thông tin quản lýrủi ro (Mục hồ sơ doanh nghiệp); đánh giá, xem xét bổ sung vào danh sách doanhnghiệp rủi ro cao, theo hướng dẫn tại điểma trên đây.

2. Thiết lập tiêu chí và áp dụng biện pháp kiểm tra:

a) Căn cứ danh sách doanh nghiệp rủi ro (tại điểm a nêu trên), các CụcHải quan tỉnh, thành phố thiết lập tiêu chí phân luồng kiểm tra trên hệ thốngVCIS theo quy định tại điểm 2.1 công văn số 12485/BTC-TCT .

b) Trường hợp lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp lần đầu xuất khẩu tạiChi cục Hải quan được hệ thống phân Luồng 1 hoặc Luồng 2, Chi cục Hải quan thựchiện chuyển luồng (đối với Luồng 2) hoặc áp dụng biện pháp can thiệp đột xuất(đối với Luồng 1) để kiểm tra 100% hàng hóa xuất khẩu theo quy định hiện hành.

3. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi lập danh sách hoặc bổ sungdanh sách doanh nghiệp rủi ro cao (nêu trên) có trách nhiệm gửi về Tổng cục Hảiquan (Ban Quản lý rủi ro hải quan) để tổng hợp, chia sẻ cho các đơn vị liênquan trong toàn ngành.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Nguyễn Thị An Giang, Ban Quản lýrủi ro hải quan, điện thoại: 0439.440.833, máy lẻ: 9627; fax: 0439.440.644; thưđiện tử: [email protected].

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết vàtriển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để biết);
- Các đơn vị: GSQL, TXNK, KTSTQ, Thanh tra TCHQ (để biết và p/hợp);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường