BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 963/BGDĐT-VP
V/v chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ hai năm học 2009 – 2010 tại 7 vùng

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị giao ban lần thứ hai nămhọc 2009 – 2010 (theo 7 vùng) dự kiến sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từngày 25/03/2010 đến ngày 31/03/2010. Nội dung giao ban gồm 2 phần: (1) Đánhgiá kết quả triển khai nhiệm vụ học kỳ I và tình hình triển khai học kỳ II nămhọc 2009 – 2010; (2) Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ từ nayđến hết năm học.

Để chuẩn bị cho Hội nghị giao banlần thứ hai, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báocáo Sơ kết học kỳ I năm học 2009 – 2010 cho các Trưởng vùng. Các Trưởng vùngcăn cứ báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo trong vùng, xây dựng báo cáochung, trong đó tập trung làm rõ một số nội dung sau:

1. Kết quả triển khai nhiệm vụtừ đầu năm học đến nay.

- Kết quả triển khai 3 cuộc vậnđộng và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Các giải pháp thực hiện đổi mớiquản lý giáo dục và kết quả đạt được;

- Các giải pháp triển khai tại địaphương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả xếp loại học sinh học kỳ Inăm học 2009 – 2010 theo các cấp học;

- Tình hình học sinh bỏ học tínhđến hết học kỳ I năm học 2009 – 2010, nguyên nhân, các giải pháp khắc phục.

- Kết quả phát triển mạng lướitrường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị cho giáo dục, triển khaichương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên;

- Kết quả việc chăm lo đầu tư pháttriển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tình hình vi phạm đạo đứcnhà giáo (nếu có);

2. Kế hoạch và giải pháp thựchiện các nhiệm vụ từ nay đến hết năm học 2009 – 2010.

3. Những đề xuất và kiến nghịvới Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Bộ, ngành liên quan; với Chính phủ và Quốc hội.

Thời gian và địa điểm cụ thể tổchức Hội nghị giao ban lần hai do các Trưởng vùng dự kiến, thống nhất với phòngTổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo để báo cáo và xin ý kiến lãnh đạoBộ.

Các Trưởng vùng gửi Báo cáo giaoban của vùng và Kế hoạch tổ chức hội nghị về Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáodục và Đào tạo trước ngày 15/03/2010 (gửi kèm file văn bản điện tử theođịa chỉ: [email protected][email protected]).

Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ đềxuất của một số vùng, kết hợp tổ chức hội nghị giao ban lần hai với tổ chức Hộithảo trong vùng về “Các giải pháp đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáodục”. Các vùng chỉ nên tổ chức Hội thảo khi có sự chuẩn bị chu đáo và nội dungthiết thực. Trưởng vùng báo cáo kết quả Hội thảo với lãnh đạo Bộ tại buổi họpgiao ban.

Mọi chi tiết xin liên hệ về Phòng Tổnghợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 0438.683165.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý