BỘ XÂY DỰNG

-------------------

Số: 963/BXD-HĐXD

V/v: Góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Vietnam Land SSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2010

Kính gửi:Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3031/SKHĐT-ĐKĐT ngày 26/4/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Vietnam Land SSG. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ cho thấy Nhà đầu tư là Công ty TNHH Vietnam Land SSG (doanh nghiệp liên doanh giữa Công ty cổ phần địa ốc và xây dựng SSG với bên phía nước ngoài là Công ty Vietnam Land (HK) Ltd, BVI) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư số 2410/GP ngày 06/8/2004. Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư thì Công ty TNHH Vietnam Land SSG chỉ được thành lập tổ chức kinh tế mới khi liên doanh với nhà đầu tư trong nước hoặc với nhà đầu tư nước ngoài.

Do vậy, việc Công ty TNHH Vietnam Land SSG đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Vietnam Land SSG để hoạt động tại Việt Nam là không đúng với quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, đối chiếu với các quy định hiện hành hướng dẫn Nhà đầu tư biết để thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Phạm Khánh