BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 963/LĐTBXH-LĐTL
V/v giải quyết quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp cổ phần hoá

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí ViệtNam

Trảlời công văn số 784/DKVN-TCNS ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có ý kiếnnhư sau:

1.Việc xác định số dư bằng tiền và thời điểm xác định Quỹ khen thưởng. Quỹ phúclợi của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại điểm 1.6, mục C phần IIcủa Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khu thực hiện chuyển doanhnghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ.

2.Theo quy định tại điểm 2, mục I Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sáchđối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổphần, thì thời gian được tính để chia số dư Quỹ khen thưởng. Quỹ phúc lợi bằngtiền là tổng số năm (đủ 12 tháng) thực tế làm việc của người lao động tại doanhnghiệp 100% vốn nhà nước đó đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Phần thánglẻ của tổng số năm thực tế làm việc để tính chia số dư các quỹ nêu trên dodoanh nghiệp quyết định. Vì vậy, người lao động được chia Quỹ khen thưởng, Quỹphúc lợi là người lao động đang làm việc và có tên trong danh sách của doanhnghiệp đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và thời gian tính hưởng làtổng thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp kể từ khi thành lập cho đếnkhi xác định giá trị doanh nghiệp.

BộLao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết vàhướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân