BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 963 TCT/CS
V/v c/s thuế đối với chuyển đổi tài sản

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 3348 CT/NV ngày 29/11/2002 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về chính sách thuế đối với chuyển đổi tài sản tại công văn số 139 CT/NV ngày 20/5/2002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân khi tiến hành giải thể doanh nghiệp dừng tài sản cố định, vật tư, hàng hoá tồn kho góp vốn thành lập Công ty TNHH thì toàn bộ tài sản góp vốn này phải lập hoá đơn và kê khai nộp thuế theo hướng dẫn tại điểm 2, mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn làm thủ tục quyết toán thuế, quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế và đã bị thu hồi mã số thuế thì cơ quan thuế có thể cấp hoá đơn lẻ cho đơn vị theo hướng dẫn tại điểm 6, mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000 TT-BTC và công văn số 2943 TCT/NV6 ngày 7/8/2002 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp cấp hoá đơn lẻ (hoá đơn bán hàng) hiện nay đã bị bãi bỏ quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%).

2. Tại tiết k, điểm 3, mục I, Thông tư số 28/2000/ TT-BTC ngày 18/4/2000 cảu Bộ Tài chính về lệ phí tước bạ có hướng dẫn: “Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

Tổ chức, cá nhân đem tài sản của mình góp vốn vào tổ chức liên doanh, hợp doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghiệp Nhà Nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần ...); xã viên hợp tác xã góp vốn vào hợp tác xã thì tổ chức nhận tài sản không phải nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản góp vốn.”

Vậy tài sản cố định của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ đưa vào góp vốn thì không phải nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc