BYTẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 9631/BYT-KHTC
V/v Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế đề nghị ghi mã số HS hàng hóa và công bố theo quy định

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Triển khai thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt độngmua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnhhàng hóa đối vi hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành:

Theo nguyên tắc quản lý và yêu cầu cụ thể hóa danh mụchàng hóa theo mã HS quy định tại phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ Y tế theo từnglĩnh vực quản lý chuyên ngành đã thực hiện rà soát, xây dựng danh mục hàng hóanhập khẩu và áp mã HS cho hàng hóa theo Biểu thuế xuất nhập khẩu nhưng chưacông bố, cụ thể gồm các danh mục:

1. Danh mục hàng hóa nguyên liệu làm thuốc dùng cho người nhập khẩu vào ViệtNam.

2. Danh mục hàng hóa mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.

3. Danh mục hàng hóa thuốc thành phẩm dạng phối hợp nhập khẩu vào ViệtNam.

4. Danh mục hàng hóa thuốc thành phẩm dạng đơn chất nhập khẩu vào ViệtNam.

5. Danh mục hàng hóa thuốc bán thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam.

6. Danh mục hàng hóa dược liệu nhập khẩu vào Việt Nam.

7. Danh mục hàng hóa nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu và chất chiết từdược liệu nhập khẩu vào Việt Nam.

8. Danh mục hàng hóa tinh dầu làm thuốc nhập khu vào Việt Nam.

9. Danh mục trang thiết bị y tế chưa qua sử dụng nhập khẩu theo giấy phépnhập khẩu của Bộ Y tế.

10. Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụngvà y tế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành củaBộ Y tế.

11. Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành an toàn thực phẩm nhậpkhẩu phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

(chi tiết tên sản phẩm, hàng hóa theo danh mục và gánmã HS hàng hóa đính kèm)

Căn cứ vào quy định của Luật Hải quan có hiệu lực từ 01/01/2015 thì việcghi mã HS theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép vàthuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ do cơ quan Hải quan thực hiện vàcông bố. Bộ Y tế xin cung cấp Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép và thuộcdiện quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế và đề nghị Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính thống nhất danh mục, thực hiệnáp mã HS hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế nêutrên trong Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và công bố theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 9631/BYT-KHTC 2014 hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép thuộc quản lý Bộ Y tế ghi mã số HS