B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9639/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến thẩm tra Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Nhà hàng món Huế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9101/SKHĐT-ĐKĐT ngày 24/10/2014 của Sở Kếhoạch vàĐầu tư thành phố HChí Minh và h sơ kèm theo về việc góp ý kiến thẩmtra Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Nhà hàng món Huế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh:

Mục tiêu “dịch vụ ăn ung khác: Cung cấp dịch vụ ăn ung theo hợp đng với khách hàng theo thời gian cụ thể được đưa vào “dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ ung (CPC 643)”. Theo cam kết WTO, dịch vụ này córàng buộc điều kiện: “trong vòng 8 năm kể từ ngày gia nhập, việc cung cấp dịchvụ tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lạikhách sạn; sau đó không hạn chế.” Do đó, Công ty TNHH Nhà hàng món Huế phải đápứng điều kiện này.

Với mục tiêu nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tra của BộCông Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộclĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Về hồ sơ dự án:

2.1. Đ nghị Quý Sở yêu cầu Nhà đầu tư làmrõ sự khác nhau giữa Địa chỉ của chi nhánh có mã số chi nhánh 0304790141-005 vớiđịa điểm thực hiện dự án tại Bản đề nghị cấp, Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên mã s 0304790141 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2007 vàđăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14 tháng 8 năm 2014.

2.2. Đ nghị Nhà đầu tư giải trình, bổ sunghai chi nhánh của Công ty nhà hàng món Huế có mã số 0304790141-007 và0304790141-001 trong Giấy chứng nhận đăngký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số 0304790141đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2007và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14 tháng 8 năm 2014 không được đăng ký trong bản đề nghị cấpGiấy chứng nhận đầu tư.

2.3. Đ nghị Quý Sở yêu cầu Nhà đầu tư làmrõ việc đặt mã số chi nhánh tại các địa điểm thực hiện dự án khác của Công tytrong Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầutư từ 0304790141-020 đến 0304790141-031, trong khi, tại Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số 0304790141 đăngký lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14tháng 8 năm 2014 lại không có.

2.4. Vốn đầu tư thực hiện dự án là 18.000.000.000 VNĐ (mười tám tỷ đồng) cho19 chi nhánh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữuhạn một thành viên mã số 0304790141 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2007và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14 tháng 8 năm 2014 với phần vốn góp Nhà đầutư cam kết góp bằng tiền mặt trong vòng 03 tháng kể từ ngày được cấp GCNĐT. Tuynhiên, Nhà đầu tư chưa thể hiện rõtính khả thi của nguồn tài chính cho dự án mở 12 chi nhánh mới.

2.5. Đề nghị Nhà đầu tư làm rõ tại Điểm b, Điều 5 về mục tiêu thực hiện dự án(kinh doanh nhà hàng ăn uống) là tất cả hồ sơ pháp lý địa điểm thuê cũng như địađiểm thực hiện dự án là 22 chi nhánh củaCông ty trong khi tại các địa điểm thực hiện dự án khác của Công ty trong Bản đềnghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư là 29 chi nhánh của Công ty.

2.6. Doanh nghiệp đầu tư ở địa phương nào thì địa phương đó cấp Giấy chứng nhậnđầu tư cho chi nhánh tại địa phương đấy. Do đó, đề nghị Quý Sở yêu cầu Nhà đầutư chỉ được tiến hành hoạt động kinh doanh khi được sự chấp thuận của Cơ quannhà nước quản lý về đầu tư tại địa phương sở tại.

3. Các vấn đề khác của Dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩmtra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở tham khảo và trình UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết địnhtheo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh; UBND TP. Hà Nội;
-
Vụ GS&TĐ ĐT;
-
Lưu: VT, ĐTNN(M6)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng