BỘ XÂY DỰNG

----------------

Số: 964/BXD-KTXD

V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2010

Kính gửi:

Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình Thuỷ lợi 9

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 246/BQL ngày 24/5/2010 của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình Thuỷ lợi 9 về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp khối lượng đất cần vận chuyển cự ly 4,1 Km là khối lượng phát sinh không có trong Hồ sơ mời thầu thì chi phí vận chuyển đối với khối lượng phát sinh này được xác định bằng lập dự toán theo Thông tư số 05/2007/TT- BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và mặt bằng giá cả, các chế độ chính sách của Nhà nước tại thời điểm có khối lượng phát sinh nói trên; khi điều chỉnh hợp đồng các bên thương thảo trên cơ sở dự toán và nội dung của hợp đồng đã ký kết.

Với nội dung trên, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình Thuỷ lợi 9 tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Nông nghiệp& Phát triển nông thôn;

- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn