TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 964/TCT-DNNN
V/v: Thuế suất thuế (GTGT)

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời Công văn số 94 CT/TTHT ngày 24/2/2006 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính) thì:

- Các chế phẩm và chất liệu nạp cho bình dập lửa thuộc phân nhóm 3813 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%;

- Mặt hàng bơm nước công suất không quá 8.000 m3/h thuộc phân nhóm 8413.50.12 được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%; bơm nước công suất trên 8.000 m3/h nhưng không quá 13.000 m3/h thuộc phân nhóm 8413.50.13 được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%…

Mặt khác tại điểm 3.27 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế GTGT 10% đối với hàng hóa, dịch vụ: ”Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không quy định tại mục II phần A và mục II phần B Thông tư này…”.

Căn cứ vào các quy định trên thì: bình chữa cháy các loại, vòi chữa cháy, hộp đựng vòi chữa cháy, các chế phẩm và chất liệu nạp cho bình dập lửa áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Đối với mặt hàng bơm nước nếu có công suất không quá 8.000 m3/h được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%; bơm nước công suất trên 8.000 m3/h nhưng không quá 13.000 m3/h áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu nêu trên để xác định mức thuế suất thuế GTGT cho từng loại hàng hóa cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Hà Tây;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc