VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 964/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án BOT của Công ty cổ phần Tasco

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (côngvăn số 262/BTC-CST ngày 07 tháng 01 năm 2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công vănsố 520/BKH-TCTT ngày 26 tháng 01 năm 2010) về việc ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp đối với dự án BOT của Công ty cổ phần Tasco, thay mặt Thủ tướng Chínhphủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại các công văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng