BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9640/BKHĐT-ĐTNN
V/v điều chnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH CBRE (Việt Nam)

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Trả lời công văn số 9771/SKHĐT-ĐKĐT ngày 11 tháng 11 năm2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công tyTNHH CBRE (Việt Nam), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc bổ sung mục tiêu và ngành nghề kinh doanh

- Dịch vụ quản lý vận hành chung cư, khu dân cư và các khu villa không quy định tại Biểu cam kếtthương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO và không thuộc danh mục hàng hóa,dịch vụ cấm, hạn chế hoặc kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủquy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chếkinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

- Dịch vụ thiết kế kiến trúc (CPC 8671), Dịch vụ tưvấn kỹ thuật (CPC 8672); Các công tác thi công khác (CPC 511; CPC 518); Dịch vụxây dựng nhà cao tầng (CPC 512); Dịch vụ lp rápvà lắp dựng (CPC 514; CPC 516); Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng(CPC 517) là phù hợp với lộ trình quy địnhtại Biểu cam kết Thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

Nhà đầu tư đăng ký bổ sung nhiều ngành nghề kinh doanh đòi hỏi nhiều yêu cầu điều kiện sâu vềchuyên môn nghiệp vụ, tuy nhiên Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện kinhdoanh của các ngành nghề bổ sung của Nhà đầu tư chỉ tập trung vào nhu cầu xã hội,năng lực và kinh nghiệm của Nhà đầu tư nói chung, mà chưa tập trung cụ thể vàonăng lực và kinh nghiệm của Nhà đầu tư vớicác ngành nghề mới này. Đnghị Nhà đầu tư giải trình cụ thể hơn.

Với mục tiêu hoạt động nêu trên khi xem xét cấp Giấy chứngnhận đầu tư đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng về việc đáp ứng các điều kiệnđối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Về hồ sơ

- Theo hồ sơ, Nhà đầu tư đăng ký tăng vốn đầu tư thêm 96,46 tỷ VNĐ (tươngđương với4,5 triệu đô la Mỹ), trong đó vốn gópkhoảng 19.292 tỷ đồng, phần vốn còn lại là vốn vay. Đề nghị Quý Sở yêu cầu Nhà đầu tư giảitrình về phương án huy động phần vốn còn lại để đảm bảo tính khả thi của dự án.

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm kết thúc ngày31/12/2013, tình hình tài chính của Công ty đang lỗ với vốn chủ s hữu của Công ty là - 23 tỷ đồng,trong đó nợ ngắn hạn là 48 tỷ đồng và nợ dài hạn là7 tỷ đồng. Đ nghị Quý Sở yêu cầu Nhà đầu tư báocáo giải trình về nguồn vốn bổ sung để thực hiện dự án mi.

3. Đề nghị Q sở kiểm traviệc thực hiện Báo cáo giámsát đầu tư theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát vàđánh giá đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

4. Các vấn đề khác có liên quan, đề nghị Quý Sở xem xét theo quy định củapháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sởtham khảo, nghiên cứu và trình Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tp Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐ;
-
Lưu: VT, ĐTNNTD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng