TỔNG CC THUCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9644/CT-TTHTV/v: chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV DP Trung ương 2 (Codupha)
Địa chỉ: 334 Tô Hiến Thành, P.14, quận 10
Mã số thuế: 0300483319

Trả lời văn thư không số không ngày (Cục Thuế nhận ngày 02/10/2015) của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư s 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a)Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b)Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c)Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng t thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn;

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng mua hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH y tế Alfresa Codupha Viet Nam (Alcopha), tại hợp đồng có quy định Công ty chịu các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình nhập khẩu nhưng bên Alcopha đã chi hộ cho Công ty các chi phí nhận hàng từ cảng về đến Công ty (hóa đơn liên quan đến các chi phí này ghi tên Alcopha) thì khi chuyển giao chi phí cho Công ty, Alcopha lập hóa đơn GTGT giao Công ty để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
-Như trên;-P.PC;-P.KTr 4;-Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga