VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 9646/VPCP-V .I
V/v: Xử lý hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Công an, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 7794/CV-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 về xử lý hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Biểu dương Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh Nghệ An và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II - Bộ Công an trong thời gian qua đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng thiết bị điện tử để gian lận khi bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng thiết bị điện tử gian lận khi bán xăng dầu để “móc túi” người tiêu dùng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý 1 năm 2015.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Văn phòng TT BCĐ 389 QG;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, KTN, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3) ĐVD.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Kiều Đình Thụ