TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9649/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh Nagashima Ohno & Tsunematsu Tại TP.HCM
Địa chỉ: Phòng 1701-1702, Lầu 17 Tòa Nhà Saigon Tower,
29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Mã số thuế: 0312851616

Trả lời văn thư số NO&T-mtt 15.10 ngày 30/9/2015 của Chi nhánh về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 quy định thuế suất 0% áp dụng đối với:

“Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…”.

+ Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

…”.

Trường hợp Chi nhánh ký hợp đồng với khách hàng là một tổ chức ở trong khu phi thuế quan để cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp về tai nạn xảy ra trong khu phi thuế quan, dịch vụ này được tiêu dùng trong khu phi thuế quan thì được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TNCN;
- P.PC;
- Lưu: (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga