BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 965/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thôngbáo số 20/TB-VPCP ngày 17/01/2009 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện như sau:

Không thu thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gỗ sản xuất từnguyên liệu gỗ nhập khẩu áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩuđăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/12/2008.

Trường hợp đơn vị xuất khẩu chưa nộp thuế xuất khẩu thìkhông phải nộp; nếu đã nộp thuế xuất khẩu thì được hoàn thuế đã nộp. Hồ sơ hoànthuế xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 20 Mục II Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính (trừ tiết a điểm 20 Mục II PhầnE Thông tư này).

Bộ Tài chính có ý kiến để các đơn vị có liên quan được biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ; Vụ PC;
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn