BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên Vinpearl.
(Địa chỉ: Đảo Hòn Tre - Vĩnh Nguyên - Nha Trang)

Trả lời công văn số 41/CV-VPL /2012ngày 24/02/2012 của Công ty TNHH một thành viên Vinpearl về việc đăng ký danhmục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế đối với dự án Công viên văn hóa và dulịch sinh thái Vinpearl Land, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết vướng mắctrong việc miễn thuế đối với Dự án Công viên văn hóa và du lịch sinh tháiVinpearl Land do Công ty TNHH một thành viên Vinpearl làm chủ đầu tư, ngày16/02/2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 618/TCHQ-TXNK trao đổi ý kiếnvới Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đính kèm). Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thựchiện trong thời gian sớm nhất sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến tham gia.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH một thành viên Vinpearl biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang