BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: chính sách thuế TNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Bình
Trả lời công văn số 34/CT-THNVDT ngày 10/1/2011 Cục thuế Tỉnh Ninh Bình đề nghị hướng dẫn về miễn giảm thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về việc đăng ký kinh doanh.
Việc cấp lại Giấy Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp khi chuyển đổi từ Công ty Cổ phần trở thành Doanh nghiệp (100% vốn nước ngoài) với 3 cổ đông sáng lập không thuộc chức năng và nhiệm vụ của cơ quan thuế.
Đề nghị Cục thuế tỉnh Ninh Bình liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.
2. Về ưu đãi thuế TNDN.
- Tại Khoản 1 Điều 36, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định: “Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.
- Tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định Danh mục A - Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư; Danh mục B - Địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư và Khoản 2 Điều 33, Chương V, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên quy định số lượng lao động sử dụng bình quân trong năm.
Căn cứ các quy định nêu trên và Điều 33, Điều 34 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/11/2003 của Chính phủ thì trường hợp DNNN Cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi về số lượng lao động, ngành nghề, địa bàn ưu đãi thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư; trường hợp không đáp ứng các điều kiện này thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm cả diện cơ sở sản xuất mới thành lập). Như vậy, trường hợp doanh nghiệp A là DNNN thực hiện cổ phần hóa thành Công ty cổ phần trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nếu không đáp ứng các điều kiện ưu đãi về số lượng lao động, ngành nghề, địa bàn ưu đãi theo quy định của pháp luật thì Doanh nghiệp A không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư. Theo đó, Doanh nghiệp A chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần cho 3 nhà đầu tư nước ngoài để trở thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài nêu trên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Tỉnh Ninh Bình được biết, đề nghị Cục thuế liên hệ với các cơ quan liên quan tại địa phương và kiểm tra điều kiện thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp cụ thể cho phù hợp với quy định của pháp luật./.

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Quyết định thu hồi đất mà không có thông báo thì có hợp pháp không ? Giải đáp về việc thu hồi đất ?