BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 965 TCT/CS
V/v miễn, giảm thuế TNDN theo Luật thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 35 CT/CV ngày 06/01/2003 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng hỏi về xác định đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 36 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Việc miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán và nộp thuế theo kê khai.”.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập không thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở ấn định thu nhập chịu thuế thì không được xét, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc