TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 965/TCT-DNNN
V/v: Nơi nộp thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời Công văn số 1347/CT-TTr ngày 1/12/2005 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Bưu điện tỉnh Cà Mau; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3, mục I, phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau: Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng. Các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính chỉ đăng ký thuế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế tại địa phương; Cơ sở kinh doanh chính có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế phần kinh doanh của mình và của các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Bưu điện tỉnh Cà Mau là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam thì việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Bưu điện tỉnh Cà Mau do Tổng công ty nộp. Cục thuế có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra quyết toán thuế tại Bưu điện tỉnh gửi về Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Cục thuế TP Hà Nội bao gồm cả các khoản chi phí không hợp lý phải loại trừ, để Tổng công ty quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của toàn ngành và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Cục thuế TP Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bưu điện tỉnh Cà Mau;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc