Công văn

CÔNG VĂN
CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMSỐ 966/NHNN-CSTT
NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN VỀ THẤU CHI
TÀI KHOẢN THANH TOÁN MỞ TẠI CÁC TỔ CHỨC CUNG ỨNG
DỊCH VỤ THANH TOÁN

Kính gửi: - Các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhànước;

- Các Chi nhánh Ngân hàng Nhànước tỉnh, thành phố;

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhànước;

- Văn phòng Đại diện Ngân hàngNhà nước tại Thành phố HCM;

- Các Ngân hàng Thương mại quốcdoanh;

- Các Ngân hàng Liên doanh;

- Các Ngân hàng Thương mại cổphần;

- Các Chi nhánh Ngân hàng nướcngoài tại Việt Nam;

- Kho bạc Nhà nước trung ương;

- Quỹ Tín dụng nhân dân trungương.

Tại Khoản 12, Điều 3 và Điều 15 Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứngdịch vụ thanh toán có đề cập đến việc thấu chi tài khoản thanh toán. Để thựchiện thống nhất, phù hợp với các quy định hiện hành, Thống đốc Ngân hàng Nhànước Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Số tiền thấuchi tài khoản thanh toán là khoản vay của người sử dụng dịch vụ thanh toán đốivới tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Việc cho phép thấu chi tài khoản thanhtoán được coi như chấp thuận cho vay và phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo khảnăng hoàn trả cả gốc và lãi số tiền thấu chi trong thời hạn do hai bên thoảthuận.

2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện thấu chi tài khoản thanhtoán cho các tổ chức tín dụng, tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán có mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhànước để phục vụ cho các giao dịch thanh toán liên ngân hàng. Các điều kiện vàđiều khoản thấu chi tài khoản thanh toán thực hiện theo quy định về thấu chitrong thanh toán liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

3. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là tổ chức tíndụng thực hiện thấu chi cụ thể như sau:

- Đối với người sử dụng dịch vụ thanh toán là các tổ chức,cá nhân: các điều kiện và điều khoản thấu chi tài khoản thanh toán do tổ chứccung ứng dịch vụ thanh toán đó quy định và phù hợp với quy chế cho vay của tổchức tín dụng đối với khách hàng của Ngân hàng Nhà nước.

- Đối với người sử dụng dịch vụ thanh toán là các tổ chứctín dụng, tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán: các điều kiện và điều khoảnthấu chi tài khoản thanh toán do hai bên thoả thuận nhưng không trái pháp luật.

4. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không phải là tổ chứctín dụng không được thực hiện thấu chi tài khoản thanh toán cho người sử dụngdịch vụ thanh toán. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đó có nhucầu thì có văn bản đề nghị để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét quyết địnhđối với từng trường hợp cụ thể.

5. Công văn này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyký.