BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 966/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục thuế Thành phố Hà Nội.
- Công ty TNHH Viettel-CHT
(Đ/c: Tầng 5 tòa nhà C.I.T, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6798/CT-HTr ngày13/4/2012 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội và công văn số 718/TDC ngày 6/9/2012của Công ty TNHH Viettel – CHT về việc chính sách thuế của Công ty TNHH Viettel– CHT, Công văn số 12/CNCHL-HTDDT ngày 7/1/2013 của Ban Quản lý Khu công nghệcao Hòa Lạc về việc xác nhận điều kiện hạ tầng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

- Tại điểm 1, điểm 2 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyđăng công bố và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 trở đi.

2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấpGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị địnhsố 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành (ngày 25/10/2006)thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này”

Căn cứ quy định nêu trên: Công ty TNHH Viettel – CHT (Côngty TNHH hai thành viên trong đó Công ty Viettel góp 70% vốn điều lệ và Công tyChunghwa Telecom Đài Loan góp 30% vốn điều lệ) là cơ sở kinh doanh mới thành lậptừ dự án đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu Viettel – IDC, được cấp giấy chứngnhận đầu tư số 022022000007 ngày 11/4/2008 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thìchính sách thuế TNDN tại thời điểm đó áp dụng theo quy định tại Thông tư số134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục thuế căn cứ các quy định nêu tại Thông tư số134/2007/TT-BTC nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cho phù hợp vớiquy định của pháp luật thuế.

2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh mới thànhlập từ dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao.

- Tại điểm 1 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:“Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại mục III, mục IV, Phần E chỉáp dụng đối với cơ sở kinh doanh đáp ứng một trong các điều kiện được ưu đãithuế quy định tại mục I phần E hoặc cơ sở sản xuất mới thành lập….”

- Tại Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày12/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu công nghệ cao Hòa Lạc,phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư bước 1, giai đoạn I khu công nghệcao Hòa Lạc quy định: “Cần đảm bảo phát triển các công trình giao thông, cáccông trình phục vụ, bảo đảm yêu cầu cấp nước, cấp điện, thoát nước, thông tinliên lạc phục vụ nghiên cứu triển khai khoa học – công nghệ, phục vụ sản xuấtvà phục vụ sinh hoạt của các khu dân cư”

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH Viettel – CHT thựchiện dự án tại Khu công nghệ cao theo giấy chứng nhận đầu tư số 022022000007ngày 11/4/2008 của Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc nhưng tại thời điểmthành lập năm 2008, cơ sở hạ tầng trong khu công nghệ cao Hòa Lạc chưa đáp ứngđược nhu cầu kinh doanh nên phải hoạt động ngoài khu công nghệ cao thì Công tykhông được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi đầu tư vào Khu côngnghệ cao. Sau khi đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng tại Khu công nghệ cao, Công tychuyển hoạt động kinh doanh vào khu công nghệ cao Hòa Lạc thì dự án đầu tư vàokhu công nghệ cao chỉ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thờigian còn lại theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nếu vẫn đáp ứng điềukiện ưu đãi tại Khu công nghệ cao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội được biếtvà đề nghị Cục thuế căn cứ các quy định nêu trên, điều kiện thực tế của doanhnghiệp để hướng dẫn cho phù hợp với quy định của pháp luật thuế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ Pháp chế, TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn