BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 966/TCT-TNCN
V/v Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng năm 2009

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

Trả lời công văn số 483- 2009/CV-PV ngày 10/03/2010 của Côngty TNHH Panasonic Việt Nam phản ánh vướng mắc về việc miễn thuế thu nhập cánhân đối với tiền thưởng năm 2009, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.4, Điều 2 Thông tư số 160/2009/TT-BTCngày 12/8/2009 hướng dẫn về việc miễn thuế TNCN theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 của Quốc hội có quy định: "Đối với các khoản tiền thưởng quý: thu nhập đượcmiễn thuế là số tiền thưởng của quý I và quý II năm 2009 theo quyết định củathủ trưởng cơ quan chi trả thu nhập. Thời hạn chi trả tiền thưởng quý I, quý IInăm 2009 được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày31/12/2009".

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp số tiền thưởngCông ty TNHH Panasonic Việt Nam trả cho nhân viên 6 tháng đầu năm 2009 (từ ngày01/01/2009 đến ngày 30/6/2009) được miễn thuế đối với thời hạn chi trả chậmnhất đến 31/12/2009. Trường hợp Công ty chi trả khoản thưởng cho 6 tháng đầunăm 2009 vào tháng 01 năm 2010 không được xác định là thu nhập miễn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Panasonic Việt Namđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương