TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan hàng hóa tạm xuất - tái nhập để sửa chữa

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH Christian Dior Việt Nam

Trả lời công văn số 082015/CDVN ngày03/08/2015 của Công ty TNHH Christian Dior Việt Nam (Địa chỉ trụ sở: Phòng1305, tầng 13, Tòa nhà Hà Nội Tung Shing Square, số 2 phố Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) về việcghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Thủ tục hải quan tạm xuất - tái nhậpđối với hàng hóa nêu tại công văn 082015/CDVN dẫn trên thựchiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/01/2015 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty liên hệ trựctiếp với Chi cục Hải quan nơi Công ty dự định làm thủ tục tạm xuất - tái nhậphàng hóa để sửa chữa để được xem xét hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trảlời Công ty TNHH Christian Dior Việt Nam biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải