BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/TCT-CS
V/v giá đất được trừ khi tính thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 497/CT-QLCKTTngày 16/01/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, công văn số 4681/CT-TTHT ngày19/06/2012 của Cục Thuế TP. HCM và công văn số 5940/CT-THNVDT ngày 04/10/2012của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc giá đất được trừ khi tính thuế GTGT đối vớichuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung xác định giá đất đượctrừ khi tính thuế GTGT đối với chuyển nhượng bất động sản thì Tổng cục Thuếđang tập hợp để nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để các CụcThuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/cáo)
- Lưu VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân