BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 967/TCT-TS
V/v xác định nghĩa vụ tài chính phải trừ khi thu hồi đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bạc Liêu.

Trả lời Công văn số 300CT/TTHT ngàv 14/02/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xác định nghĩa vụ tài chính phải trừ khi thu hồi đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1.2, mục 1, Phần II Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chínhphủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định: “1.2.Khoản 3 quy định trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách. Nghĩa vụ tài chính bao gồm:tiền sử dụng đất phải nộp, tiền thuê đất đối với đất do Nhà nước cho thuê, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng các thửa đất khác của người có đất bị thu hồi (nếu có), tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai, tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai, phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai. Trường hợp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai phải nộp lớn hơn hoặc bằng tiền bồi thường đất thì số tiền được trừ tối đa bằng số tiền bồi thường đất”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ đất khi Nhà nước thu hồi đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ đất, nhưng số tiền được trừ không được vượt quá số tiền bồi thường đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quyđịnh.

2. Về câu hỏi 2 nêu tại Công văn của Cục Thuế không rõ ý. Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu nguyên tắc bù trừ theo nội dung 1 nêu trên để xử lý theo đúng quy định.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương