THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 967/TTg-QHQT

V/v: thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia cho các Chương trình chung tại Việt Nam do Quỹ MDG tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3726/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 6 năm 2010) về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia cho các Chương trình chung tại ViệtNam do Quỹ MDG tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia cho các Chương trình chung tại Việt Nam do Quỹ thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Tây Ban Nha (MDG) tài trợ với các nội dung điều khoản tham chiếu như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thông báo cho Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam biết quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Liên hợp quốc triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm