VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 967/VPCP-KGVX
V/v: Thành lập Trường Đại học Sơn Nam
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1026/TTr-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2011 về việc thành lập Trường Đại học Sơn Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xem xét việc xin chủ trương thành lập Trường Đại học Sơn Nam, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về điều kiện thành lập trường đại học, cao đẳng theo quy định, trong đó cần lưu ý cập nhật các số liệu, hồ sơ Đề án đến thời điểm trình.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBND tỉnh Hưng Yên;
- Ban sáng lập Trường ĐH Sơn Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, PL, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4). VM 25
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ