TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------------------

Số: 9671/CT-TTHT
V/v: hoá đơn, chứng từ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2011

Kinh gửi:

Công ty cổ phần tin học Minh Thông
Địa chỉ: 116B Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q. 1
Mã số thuế: 0302500746

Trả lời văn thư số 03/10/011-KT.MTC ngày 28/10/2011 của Công ty về hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá bảo hành, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ Công văn số 2156/TCT-PCCS ngày 4/6/2007 của Tổng Cục Thuế về hóa đơn, chứng từ.

Các trường hợp bảo hành miễn phí sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng theo cam kết của Công ty về thời gian và điều kiện bảo hành đã ghi trong Phiếu bảo hành giao cho khách hàng kèm theo hóa đơn bán hàng hoặc được thể hiện ghi trên hóa đơn bán hàng phù hợp với quy định của pháp luật thì được xử lý như sau:

- Trường hợp thay thế các bộ phận (linh kiện, phụ tùng) trong một sản phẩm, hàng hóa thì Công ty sử dụng Phiếu xuất kho kèm theo Hợp đồng mua bán, Phiếu bảo hành và Biên bản giao nhận thiết bị, hàng hóa bảo hành có ký nhận của hai bên mua và bán hàng hóa làm chứng từ hạch toán chi phí, trên Phiếu bảo hành phải có đủ các chỉ tiêu: tên, địa chỉ người được bảo hành, bảo hành cho sản phẩm, hàng hóa tại hóa đơn số, ký hiệu, ngày xuất hóa đơn.

- Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm,
hàng hóa có thu tiền của khách hàng thì phải lập hóa đơn, tính, kê khai và nộp
thuế theo quy định.

Cục thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 4;
- Phòng Pháp Chế
- Lưu: TTHT;
-2208(01/11/2011) F. 4

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh