BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:
- Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn;
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 014/2011/NSRPLLC ngày 18/01/2011 của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP); Công văn số 169/CT-KT1 ngày 21/01/2011 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn NSRP về khấu trừ thuế GTGT tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài.
Đối với kiến nghị của NSRP tại công văn số 014/2011/NSRPLLC và hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 169/CT-KT1 nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Liên quan đến vấn đề khấu trừ thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2696/TCT-CS ngày 22/7/2010 hướng dẫn, cụ thể:
“Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và doanh nghiệp tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.”
Theo trình bày của NSRP tại công văn số 014/2011/NSRPLLC ngày 18/01/2011 thì:
- Các chuyên gia nước ngoài đang làm việc cho NSRP hiện tại vẫn là nhân viên của bên nước ngoài, được biệt phái sang Việt Nam làm việc theo Thỏa thuận biệt phái được ký kết giữa hai bên, vẫn tiếp tục được hưởng lương và các chế độ của các doanh nghiệp nước ngoài.
- Các nhân viên này thuộc sự điều động công việc của các bên nước ngoài, không phải do NSRP thuê và ký hợp đồng lao động trực tiếp. Chi phí tiền lương theo Thỏa thuận biệt phái sẽ do bên nước ngoài trực tiếp chi trả cho chuyên gia nước ngoài.
- Theo quy định tại Hợp đồng hoàn trả chi phí ký kết giữa NSRP và Bên nước ngoài, NSRP chịu chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian biệt phái làm việc cho dự án tại Việt Nam.

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

Thực tế, theo nội dung của Hợp đồng hoàn trả chi phí ký ngày 01/7/2008 giữa Idmitsu Kosan Co.,LTd (IKC) với NSRP, tại Điều 1 có nêu:
“(1) IKC sẽ trả lương cho từng Nhân viên biệt phái phù hợp với quy chế của IKC. NSRP sẽ hoàn trả cho IKC số tiền lương mà IKC đã trả cho từng Nhân viên biệt phái…
(3) NSRP sẽ thanh toán tiền thuê nhà/chỗ ở phát sinh thực tế tại Việt Nam hay các địa điểm khác được chỉ định cho các Nhân viên biệt phái, trừ những Nhân viên biệt phái tại quốc gia nơi cư trú, …”
Căn cứ quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân; Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên; hướng dẫn tại công văn số 2696/TCT-CS ngày 22/7/2010 và thực tế phát sinh tại doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
- Trường hợp các Nhân viên nước ngoài được các Công ty nước ngoài (Bên nước ngoài) cử biệt phái sang làm việc cho dự án của NSRP tại Việt Nam theo Thỏa thuận biệt phái được ký kết giữa NSRP và các Công ty nước ngoài, trong thời gian làm việc cho NSRP tại Việt Nam, các nhân viên này vẫn là nhân viên của bên nước ngoài, được hưởng lương và các chế độ của Bên nước ngoài. Đồng thời, tại Hội đồng hoàn trả chi phí ký kết giữa NSRP và Bên nước ngoài có điều khoản quy định NSRP chịu chi phí về chỗ ở cho các Nhân viên nước ngoài trong thời gian biệt phái làm việc cho dự án NSRP tại Việt Nam thì tiền thuế GTGT đầu vào của khoản tiền thuê nhà cho các Nhân viên nước ngoài làm việc tại Việt Nam do NSRP chi trả được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.
NSRP chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ kê khai, hoàn thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho Nhân viên biệt phái nước ngoài.
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ hồ sơ cụ thể của NSRP và các điều khoản của Hợp đồng hoàn trả chi phí giữa NSRP với các Bên nước ngoài để xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với tiền thuê nhà cho nhân viên biệt phái nước ngoài cho NSRP theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, KK, TNCN, PC(2b);
- Lưu: VT, DNL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quy định pháp luật về cho thuê nhà ở, cho thuê nhà để kinh doanh trực tuyến qua tổng đài