BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 968/TCT-PCCS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Công ty cầu đường 10

Trả lời công văn số 01B 0107/KTTC ngày 18/2/2007 của Công ty cầu đường 10, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“Thuếsuất 0%: áp dụng đối với hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu; hàng hóa bán cho cửa hàng miễn thuế; hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu (trừ dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài; dịch vị tái bảo hiểm ra nước ngoài; dịch vụ tín dụng, đầu tư tài chính,đầu tư chứng khoán ra nước ngoài và hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm 23, Điểm27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ).”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, hoạt động thi công công trình tại Campuchia của Công ty cầu đường 10 nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm 1.2d, Mục III,Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hải Phòng;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương