TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 9680/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Đài Truyền Hình TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 9 Nguyễn thị Minh Khai, Quận I, TP.Hồ Chí Minh
MST 0301548336

Trả lời văn bản số 1711/CV-TH ngày 21/10/2013của Quý Đài về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTCngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ quản lý, sử dụng và tríchkhấu hao TSCĐ:

+ Tại Khoản 1c Điều 3 quy định:

“Nguyên giá tài sản phải được xácđịnh một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trởlên.”

+ Tại Khoản 11 Điều 9 quy định:

“Đối với các tài sản cố định doanhnghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quyđịnh tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này đượcphân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổkhông quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.”

+ Tại Khoản 1 Điều 14 quy định:

“Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013”

Trường hợp Quý Đài có tài sản cốđịnh đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTCnay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 Thôngtư số 45/2013/TT-BTC thì từ ngày 10/06/2013 (ngày thông tư 45/2013/TT-BTC cóhiệu lực) Quý đài thực hiện điều chỉnh giảm các tài sản này và giá trị còn lại đượcphân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế TP thông báo Quý Đài biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
2762-281846/13 KhanhAT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga