TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9681/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Địa chỉ: 399 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP. HCM
Mã số thuế : 0301464044

Trả lời văn thư số 721/ CV-BSGGP ngày04/11/2013 của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

- Căn cứ Điều 20 Chương II Mục ILuật Kế toán (Luật số: 03/2003/QH11 ) qui định :

“ Ký chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứngtừ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kếtoán của một người phải thống nhất.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phảido người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kếtoán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải dongười có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền kýtrước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theotừng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ kýđiện tử theo quy định của pháp luật.”

- Căn cứ Tiết d, Khoản 2, Điều 14Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“ Tiêu thức “người bán hàng (ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị khôngký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vịcho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chứcvào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Căn cứ các quy định nêu trên, hóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ( hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng …) là chứngtừ kế toán nên chữ ký trên hóa đơn phải được ký bằng bút mực, không được đóngdấu chữ ký khắc sẵn. Trường hợp Quý Báo đề nghị được scan chữ ký khi phát hànhhóa đơn đặt in là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Quý Báo biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT3;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
2958-297936 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga