B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9683/BTC-CST
V/v thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng nhựa PP

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa
(Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3, Đồng Nai)

Trả lời côngvăn số 00251/015/CV- HNF ngày 5/6/2015 ca Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa(Công FIC) kiến nghị về chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàngnhựa PP, Bichính có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 8/12/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng “hạtnhựa PolyPropylene dạng nguyên sinh dùng để sản xuất màng propylen định hướng hai chiều (BOPP") tại Chương 98 (mã hàng là 9837.00.00) có mc thuế sutnhập khẩu ưu đãi là 0% áp dụng từ ngày 22/01/2015 đến 31/12/2015, từ ngày 1/1/2016 tr đi áp dụng mức thuế sutthuế nhập khẩu ưu đãi là 3%theo quy định tại Thông tư s 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Do kiến nghị của Công ty liên quan đến vic thực hiện thuế suất nhập khẩu ưu đãi áp dụngcho năm 2016 vì vậy Bộ Tàichính ghi nhận kiến ngh củaCông FIC nêu tại công văn s00251/ 015/CV-HNF và sẽ phối hợp vicác Bộ ngành, và Hip hội có liên quan nghiên cứu giảiquyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty FIC được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-
Tổng cục Hải quan;
-
Vụ Pháp chế;
- Lưu: VP, Vụ
CST (25).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy