TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9683/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Sanex Marketing (Việt Nam)
Địa chỉ: Số 12 Đường số 5, Khu phố 4, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310503980

Trả lời văn bản số 007/2013-SM-CV ngày15/11/2013 của Công ty về việc lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 20 Chương II Mục I Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2013 của Quốc hội quy định :

“ Ký chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ kýtrên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toánbằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của mộtngười phải thống nhất.

2. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người cóthẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưaghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký .

3. Chứng từ kế toán chi tiền phải do người cóthẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khithực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theoquy định của pháp luật.”

- Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ các quy định trên, hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ (hóa đơn Giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng …) là chứng từ kếtoán nhưng không phải là chứng từ chi tiền nên không bắt buộc phải ký theo từngliên; các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ khi lập hóa đơn cóthể ký sống trên từng liên hoặc ký trên liên 1 và được tự động in sang các liêncòn lại của hóa đơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: HC, TTHT.
3078– 300963(18/11/2013)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga