TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 9686/CT-TTHT
V/v : Chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa
Địa chỉ : Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TPHCM
Mã số thuế : 0310350068

Trả lời văn thư số 1847/TH-KTTCngày 13/11/2013 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thôngtư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thunhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi nêutại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứngđủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phátsinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoáđơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Trường hợp Công ty có chithưởng cho các cá nhân (nhân viên của Công ty hoặc cá nhân bên ngoài Công ty) docó thành tích trong việc phát hiện khách hàng sử dụng nước trái phép thì khoảnchi này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếTNDN.

Cục Thuế TP thông báo đểCông ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3042 (14.11.2013) /13 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga