BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9686/TC HQ-TXNK
V/v điều chỉnh mức giá tham chiếu

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Vicostone.
(Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Tht - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 59/2015/C V/VCS-KD ngày 12/10/2015 của Công ty Cổ phn Vicostone kiến nghị về việc điều chỉnh mức giá tham chiếu đối với mặt hàng nhựa polyester nguyên sinh, chưa no dạng lỏng quy định tại Quyết định số 3957/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu, xem xét ý kiến kiến nghị của Công ty và điều chỉnh nếu có căn cứ phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Vicostone được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Giá; (6b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn