BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9686/TM-XNK
V/v hướng dẫn thực hiện Quy trình Kimberley

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Phòng Quản lý XNK khu vực Hà Nội
- Phòng Quản lý XNK khu vực TP. Hồ Chí Minh

- Thực hiện chỉ thị số 16000/CT-QHQT-VPCP ngày 13/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc Việt Nam tham gia Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley đối với hoạt động xuất nhập khẩu kim cương thô.

- Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 0053/2003/QĐ-BTM ngày 14/01/2003 về việc giao nhiệm vụ cho 02 Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Thông tư số 11/2002/TT-TM-XNK ngày 26/12/2002 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô.

Bộ Thương mại hướng dẫn chi tiết điểm 3 phần II của Thông tư nêu trên như sau:

1. Cơ quan Hải quan lập và gửi Giấy xác nhận nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 của Thông tư số 11/2002/TT-TM-XNK tới Phòng quản lý xuất nhập khẩu của khu vực Hà Nội đối với lô hàng kim cương thô nhập khẩu qua các cửa khẩu phía Bắc và tới phòng Quản lý nhập khẩu khu vực Tp. Hồ Chí Minh đối với lô hàng kim cương thô nhập khẩu qua các cửa khẩu phía Nam.

2. Sau khi làm thủ tục hải quan, các doanh nghiệp nhập khẩu kim cương thô nộp bản gốc và 03 bản sao Giấy chứng nhập Quy trình Kimberley cho Phòng Quản lý xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Thương mại theo địa chỉ sau:

a. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng qua cửa khẩu phía Bắc; Hồ sơ nộp tại Phòng QLXNK Hà Nội, 91 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Tp, Hà Nội.

b. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng qua cửa khẩu phía Bắc; Hồ sơ nộp tại Phòng QLXNK Tp. Hồ Chí Minh, 35-37 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

3. Sau khi nhận được Giấy xác nhận nhập khẩu của Cơ quan Hải quan và 04 bản Giấy chứng nhận Quy trình Kimberley nêu tại điểm 2 của công văn này (01 bản gốc và 03 bản sao), các Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực xác nhận nhập khẩu (Import Confirmation) vào phần bên kết quả của Giấy chứng nhận Quy trình Kimberley của 04 bản này.

4. Đối với 03 bản sao, sau khi xác nhận các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu giữ 01 bản, 01 bản gửi về Vụ xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại và 01 bản gửi cho doanh nghiệp. Đối với bản gốc Phòng cắt Giấy chứng nhận Quy trình Kimberley làm 2 phần, phần xác nhận nhập khẩu Phòng gửi cho các nước xuất khẩu theo địa chỉ kèm theo tại phụ lục 01 của công văn này, phần xác nhận của nước xuất khẩu lưu trữ tại phòng để tham chiếu khi cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu cho doanh nghiệp.

5. Ngay sau khi cấp Thư xác nhận (Government Letter of Comfort) hoặc Giấy chứng nhận Quy trình Kimberley đối với các lô hàng kim cương thô xuất khẩu và Xác nhận nhập khẩu vào Giấy chứng nhận Quy trình Kimberley đối với các lô hàng nhập khẩu (bản gốc), các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu thông báo tới nước nhập khẩu nội dung đã cấp bằng thư điện tử theo địa chỉ e-mail nêu tại Phụ lục 01 (kèm theo công văn số 0686/TM-XNK ngày 19/03/2003) và địa chỉ e-mail của Vụ Xuất nhập khẩu.

6. Đối với lô hàng đã xuất khẩu và nhập khẩu từ ngày 01/01/2003 đến nay chưa thực hiện theo mục 5 nêu trên, yêu cầu các Phòng Quản lý XNK khu vực và các doanh nghiệp thực hiện bổ sung theo đúng các quy định nêu trên.

Đề nghị các phòng triển khai và có báo cáo định kỳ hàng tháng cũng như các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện gửi về Bộ./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu